Kritéria přijímání dětí do MŠ.

30.05.2015 22:20

Ústavní soud potvrdil, že ředitelka mateřské školy nemůže přijmout k předškolnímu vzdělávání dítě, které se nepodrobilo povinnému očkování (nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Z jeho rozhodnutí vyjímám části, které můžete použít při jednání s rodiči (text je mírně upraven). Stát nemůže připustit, aby zájem jednotlivce převážil nad zájmy ostatních dětí. Rodiče mohou zvolit jinou alternativní cestu a pečovat o dítě jinými způsoby, než za využití služeb mateřské školy zřízené podle školského zákona. Rodiče svým rozhodnutím neočkovat mohou ohrozit na zdraví i na životě nejen vlastní ale i ostatní děti. Jde zde tedy o princip solidarity. V zájmu ochrany veřejného zdraví by mělo převážit přesvědčení, že rizika vedlejších účinků vakcinace jsou naprosto nesrovnatelná s rizikem, kdy poklesne v populaci tzv. proočkovanost. Ustanovení, zavádějící očkování jako podmínku pro přijetí dítěte do předškolního zařízení, sice nepochybně představuje jisté omezení práva na vzdělání, avšak nejde o takový zásah, který by všem neočkovaným dětem bez výjimky znemožnil přijetí do předškolního zařízení.